Da bi naša stranica ispravno funkcionisala i da bismo stalno unapređivali svoje usluge koristimo kolačiće: neophodne, analitičke i marketinške. Klikom na „Prilagodi postavke“ možeš da postaviš njihova ograničenja. Više informacija potraži u našoj Politici Privatnosti.

Pravna obaveštenja

Autorska prava

Sva sadržina objavljena na Bakina Tajna veb-stranicama je svojina privrednog društva ATLANTIC ŠTARK
d.o.o. i predmet autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualne svojine u zakonom dozvoljenim
okvirima.

Sadržine (tekstovi, slike, logotipi…) objavljene na ovim veb-stranicama mogu da se koriste isključivo u
nekomercijalne svrhe i ne smeju da se menjaju, prepisuju, umnožavaju, ponovo objavljuju, šalju poštom
ili na bilo koji drugi način šire u komercijalne svrhe bez izričite pismene dozvole društva ATLANTIC ŠTARK
d.o.o.

Sve reprodukcije ili primerci sadržine ovih veb-stranica moraju da zadrže sve navedene oznake autorskih
prava i ostala obaveštenja o pravima intelektualne svojine ili obaveštenja o drugim pravima (znak ALL
RIGHTS RESERVED©ATLANTIC GRUPA 2022).

Robni i uslužni žigovi koji se pojavljuju na ovim stranicama su registrovani žigovi čiji je vlasnik ili korisnik
licence društvo ATLANTIC ŠTARK d.o.o. (u daljem tekstu takođe Društvo) ili njegova povezana privredna
društva. Korišćenje tih žigova je izričito zabranjeno, osim u slučajevima utvrđenim ovim tekstom.

Pravila privatnosti

ATLANTIC ŠTARK d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) deo je poslovnog sistema Atlantic Grupe u okviru kog
su uspostavljeni i primenjuju se visoki standardi poslovnog upravljanja i transparentnog poslovanja što
znači odgovorno, zakonito i etično ponašanje svih pravnih subjekata Atlantic Grupe koji ujedno
obuhvataju poštovanje privatnosti i zaštitu podataka o ličnosti.

Uzimajući u obzir pomenute standarde, Društvo kao rukovalac u okviru poslovnog sistema Atlantic
Grupe zakonito, pošteno i transparentno prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa važećim
propisima i preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti od
nezakonitog pristupa i zloupotrebe.

Društvo je svesno da je zaštita podataka o ličnosti važna kako za naše korisnike tako i za druge
pojedince. Upravo zato želimo da vas obavestimo koje podatke o ličnosti prikupljamo, kako upravljamo
njima i kako se staramo oko njihove zaštite.

Svrha, obim i pravni osnov obrade

Podaci o ličnosti se prikupljaju u posebne, izričite i zakonite svrhe, u neophodnom obimu i obrađuju se
na način koji je u skladu sa tim svrhama.

Društvo će podatke o ličnosti prikupljati i obrađivati samo kada je to dozvoljeno propisima:

  • kada je obrada potrebna radi ispunjavanja zakonske obaveze;
  • kada pojedinac da pristanak za obradu svojih podatka o ličnosti;
  • kada je obrada potrebna za izvršavanje ugovora čiji je ugovarač pojedinac na kog se odnose podaci o
    ličnosti ili za preduzimanje mera na zahtev takvog pojedinca pre zaključenja ugovora;
  • kada je obrada potrebna za zaštitu životnih interesa pojedinca na kog se odnose podaci o ličnosti ili
    drugog fizičkog lica;
  • kada je obrada potrebna za zakonite interese Društva ili povezanih društava.

Prikupljanje i korišćenje podatka o ličnosti

Podaci o ličnosti su informacije koje vas neposredno ili posredno identifikuju. To su na primer vaše ime i
prezime, elektronska adresa, broj telefona, IP adresa ili poštanska adresa.

Društvo ne prikuplja vaše podatke o ličnosti osim kada vi izričito dostavite podatke takve vrste (na
primer u okviru upita vezanog za određeni proizvod ili uslugu, prilikom zaključenja ugovora ili u okviru
zahteva za određeno postupanje pre zaključenja ugovora, uključivanjem u programe vernosti, prilikom
prijave za primanje elektronskih vesti, učešćem u anketama, konkursima i nagradnima igrama,
poručivanjem oglednih primeraka ili brošura, u okviru molbi za donacije i prilikom traženja određenih
informacija, predajom biografije ili otvorene ponude ili prilikom prijave na konkurse za slobodna radna
mesta, kao i zapošljavanjem u našem Društvu…).

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo, čuvamo, koristimo ili prenosimo u obimu – sadržinskom i
vremenskom – koji je potreban u određenom slučaju, na primer da odgovorimo na vaša pitanja,
ispunimo vaše zahteve, da vas obavestimo o svojim proizvodima ili rezultatima konkursa ili nagradne
igre, da ispunimo ugovornu obavezu ili preduzmemo neophodne radnje pre zaključenja ugovora ili da
ispunimo druge zakonske i pravne obaveze. Zbog tih razloga Društvo mora ponekad da prenese podatke
o ličnosti drugim društvima u Atlantic Grupi i povezanim društvima ili spoljnim pružaocima usluga na
dalju obradu. Pružaoci usluga mogu na primer da budu angažovani u kontekstu usluga pozivnog centra,
distribucije robe ili oglasnog materijala ili za organizaciju i sprovođenje nagradnih igara. Društvo od tih
lica traži da prihvate važeće pravne propise, postupaju u skladu sa našim uputstvima i uzmu u obzir naša

interna pravila o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da preduzmu odgovarajuće organizacione i tehničke
mere zaštite. Zbog tih razloga vaši podaci o ličnosti moraće da se prenesu i u druge zemlje EU ili zemlje
van EU, pri čemu će se Društvo prilikom takvog prenosa postarati da on bude u potpunosti u skladu sa
zakonom i da bude izvršen uz sve raspoložive i odgovarajuće mere zaštite podataka o ličnosti.

Društvo garantuje da neće nikome prodati vaše podatke o ličnosti, da ih neće proslediti ili posuditi
trećim licima ukoliko to ne bude potrebno za ispunjenje određene svrhe u koju ste nam dali podatke o
ličnosti, a osim toga garantuje da vaši podatke o ličnosti neće dati nijednom neovlašćenom primaocu.

Postoji mogućnost da ćemo morati vaše podatke o ličnosti da dostavimo nadležnom organu javne vlasti
ukoliko je to predviđeno zakonom ili drugim obavezujućim propisom.

Prikupljeni podaci čuvaće se koliko god je to potrebno za svrhu u koju su prikupljeni, odnosno do roka
određenog važećim propisima.

Korišćenje podataka o ličnosti u svrhe oglašavanja i marketinga

Kada se vaši podaci o ličnosti koriste u svrhe oglašavanja i marketinga u skladu sa važećim zakonskim
propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, vaši podaci čuvaju se i koriste u te svrhe, na primer za
slanje elektronskih obaveštenja, oglednih primeraka proizvoda, poziva za učešće u konkursima i
nagradnim igrama putem elektronske pošte ili pošte ili drugog komunikacionog kanala koji ste prihvatili.

Ukoliko se vaši podaci o ličnosti budu koristili u svrhu slanja individualnih (vama) prilagođenih oglasa i
promocija radi kreiranja i održavanja korisničkog profila, o tom ćete biti unapred obavešteni, dakle pre
slanja takvih oglasa i promocija, a pre takve obrade podataka o ličnosti posebno ćemo vas izričito i
informisano zamoliti za pristanak.

Vaše podatke ćemo takođe upotrebiti ukoliko budemo želeli da analiziramo i unapredimo efikasnost
naših veb-usluga, oglašavanja, marketinga, tržišnih istraživanja i prodajnih napora u anketama ili raznim
drugim upitnicima ili na način koji će obezbediti da vaši podaci o ličnosti ne budu navedeni imenom,
odnosno da ne mogu da se povežu sa konkretnim licem.

Ostvarivanje prava pojedinca

U bilo kom trenutku možete od nas da zatražite informaciju o svojim podacima o ličnosti koje
obrađujemo ili da zatražite njihovo ispravljanje, da opozovete njihovo korišćenje ili da zatražite brisanje
svojih podataka o ličnosti ili da opozovete pristanak za sve ili samo neke svrhe (osim kada to nije

moguće, na primer kada je reč o obradi podataka u statističke svrhe u vezi sa kojim podaci ni u kom
slučaju ne omogućavaju identifikaciju), odnosno zabranite prenos podataka drugom rukovaocu pod
zakonskim uslovima, a osim toga možete da otkažete primanje naših informativnih i promotivnih
materijala.

Takođe možete da istaknete prigovor na korišćenje svojih podataka o ličnosti u situacijama zasnovanim
na postojanju našeg legitimnog interesa, naročito kada ih koristimo za potrebe direktnog marketinga.

Sa naše strane ćemo se u najvećoj mogućoj i razumnoj meri starati da podaci o ličnosti koje nam stavite
na raspolaganje budu pravilno evidentirani, a ujedno je odgovornost za tačnost i na vama, pa vas
molimo da podatke redovno i blagovremeno ažurirate, odnosno da nam dostavite zahtev za upis
promene ili za ispravku.

U vezi sa ostvarivanjem svojih prava i obaveza oko korišćenja podataka o ličnosti možete da se obratite
na elektronsku adresu ili poštansku adresu sedišta Društva koje su navedene na veb-sajtu ili na
elektronsku adresu: dpo@atlanticgrupa.com ili prema uputstvima na dostavljenim promotivnim
materijalima.

Prilikom uspostavljanja kontakta i prijema navedenih zahteva uložićemo razumne napore da potvrdimo
vaš identitet i sprečimo neovlašćenu obradu podataka o ličnosti.

Posle prijema vaših zahteva, sprovešćemo zatraženu aktivnost u odgovarajućem roku, ali najdocnije u
roku od 30 dana od dana prijema, i o tome vas prema potrebi obavestiti, a sve u skladu sa zakonom.

Deca

Podatke o deci, po pravilu, ne prikupljamo. Ukoliko utvrdimo da su nam oni dostavljeni bez pristanka
roditelja ili zakonskih zastupnika, obrisaćemo ih u najkraćem mogućem roku. Pri tome ćemo se
pridržavati smernica primljenih od vas kao roditelja ili zakonskog staraoca.

Ukoliko bismo ipak u neke svrhe prikupljali podatke o deci koja imaju toliko godina da je u skladu sa
važećim zakonima za obradu njihovih podataka o ličnosti potreban pristanak roditelja, o tome ćemo
objaviti odgovarajuću informaciju i preduzeti razumne mere kako bismo utvrdili da li deca imaju
pristanak roditelja, odnosno zakonskog staraoca.

Bezbednost podataka

Implementirali smo tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili gubitak vaših podataka, njihovo
menjanje, otuđenje, pristup njima od strane neovlašćenog trećeg lica, odnosno njihovu bilo kakvu
neovlašćenu obradu. Pristup vašim podacima o ličnosti je ograničen samo na one zaposlene kojim su te
informacije potrebne za pružanje naših usluga, odnosno rešavanje vašeg pitanja. Stalno obrazujemo
svoje zaposlene o tome koliko su važni poverljivost podataka i čuvanje privatnosti, kao i zaštita vaših
podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su potrebni za određenu obradu, a čuvamo ih samo
onoliko koliko je potrebno, odnosno predviđeno zakonskim propisima.

Na našem veb-sajtu moći ćete povremeno da pronađete veze do drugih veb-sajtova ili portala, a osim
toga možemo da vam ponudimo i karakteristike društvenih mreža koje omogućavaju deljenje podataka
o ličnosti na društvenim mrežama. Preporučujemo vam da u svakom slučaju prethodno pročitate pravila
o zaštiti podataka o ličnosti na tim portalima ili društvenim mrežama ili kod trećih lica, kao i o
preduzetim merama o njihovoj zaštiti jer mogu da se razlikuju od ovih Pravila i naših preduzetih mera, a
za to mi ne možemo da budemo odgovorni.

Ograničenje odgovornosti

Mada preduzimamo dostupne tehničke, organizacione i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti od
slučajne ili namerne zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, ne možemo da
garantujemo da uprkos odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti neki podaci o ličnosti koje prikupimo
neće nikad biti slučajno otkriveni.

U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanetu korisnicima ili trećim
licima slučajnim otkrivanjem podataka o ličnosti.

Budući da nemamo nadzor nad podacima o ličnosti koje dostavite prilikom pristupa drugim portalima i
nad korišćenjem takvih podataka ili neposredno nad trećim licima (na primer prilikom učešća u
sponzorisanim aktivnostima), u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom isključujemo odgovornost za štetu
koju bi vi ili treće lice moglo da pretrpi usled prosleđivanja podataka o ličnosti.

Ažuriranje i izmene

Zadržavamo pravo na izmene ili ažuriranje delova ovih Pravila u svakom trenutku i bez prethodne
najave. Posetite povremeno naš veb-sajt kako biste bili upoznati sa izmenama ili ažuriranjima Pravila.
Biće objavljen i datum početka važenja aktuelne verzije Pravila.

Ova Pravila su zadnji put izmenjena 4.2.2020.